Valéry Schatz

Representation: Theresa Hickey

Photo: Charlotte Bommelaer