Simon Rouse

Representation: Theresa Hickey

Photo: Robert Workman